Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

1 za styczeń i luty do 15 lutego każdego roku
2 za marzec i kwiecień do 15 kwietnia każdego roku
3 za maj i czerwiec do 15 czerwca każdego roku
4 za lipiec i sierpień do 15 sierpnia każdego roku
5 za wrzesień i październik do 15 października każdego roku
6 za listopad i grudzień do 15 grudnia każdego roku

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się, bez wezwania, do 15-go dnia drugiego miesiąca, w którym świadczy się usługę.

 

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i/lub nie powstają odpady komunalne zobowiązani są uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15-go dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym pierwszy mieszkaniec zamieszkał na danej nieruchomości, albo powstały na tej nieruchomości odpady komunalne.

 

W przypadku powstania obowiązku wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z zamieszkaniem na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych przed terminami płatności określonymi powyżej, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się w najbliższym przypadającym okresie płatności. Jeżeli obowiązek wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstał po terminie płatności określonym powyżej, tj. po 15-tym dniu drugiego miesiąca, opłatę uiszcza się w następnym najbliższym terminie płatności.

 

Analogicznie postępuje się w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Jeżeli zmiana danych nastąpiła przed terminem płatności określonymi powyżej, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się w najbliższym przypadającym w okresie płatności. Jeżeli zmiana danych nastąpiła po terminie płatności określonym powyżej, tj. po 15-tym dniu drugiego miesiąca, opłatę uiszcza się w następnym najbliższym terminie płatności.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać gotówką lub kartą w kasie Urzędu Miasta Chorzów, przekazem lub przelewem na rachunek bankowy miasta Chorzów. Można również korzystać z wpłatomatu, który znajduje się na pierwszym piętrze w Urzędzie Miasta.