W czerwcu 2015r. rozstrzygnięto konkurs na nazwę punktu PSZOK. Wygrała nazwa SORCIK, dlatego też wszystkie punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Chorzowa będą nosić tą nazwę. Więcej informacji można znaleźć na stronie Segregusia.

 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chorzowie

 

 1. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej w skrócie „PSZOK”.
 2. PSZOK czynny jest w poniedziałki, środy, piątki w godzinach od 10:00 do 18:00, we wtorki i czwartki w godzinach od 12:00 do 20:00 oraz w soboty od 10:00 do 16:00.
 3. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców Miasta Chorzów.
 4. PSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzonych w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorców (odpady remontowo-budowlane) oraz odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. PSZOKi dla Miasta Chorzów zlokalizowane są: przy ul. Kaliny 1 oraz na terenie PTS ALBA Chorzów przy ulicy Bytkowskiej 15.
 6. W PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów:
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości do 3Mg na rok na jedno gospodarstwo domowe (mieszkanie),
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyte opony (wytworzone w ramach gospodarstwa domowego),
  • odpady zielone i liście zbierane jesienią,
  • gałęzie i karpiny, także o dużych gabarytach,
  • metale oraz opakowania z metali,
  • szkło i opakowania ze szkła,
  • szyby okienne i drzwiowe (w tym szyby zbrojone), okna w całości, same ramy okienne, lustra,
  • tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
  • papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury,
  • opakowania wielomateriałowe (np. kartoniki po mleku lub sokach),
  • odpady budowlane i rozbiórkowe - w ilości do 5Mg na rok na jedno gospodarstwo domowe (mieszkanie),
  • styropian opakowaniowy,
  • przeterminowane lekarstwa w postaci stałej i płynnej,
  • inne odpady niebezpieczne powstające w strumieniu odpadów komunalnych:
   • rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne,
   • środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne, np. herbicydy, insektycydy), opryski, nawozy itp.;
   • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć np.: termometry, świetlówki, żarówki energooszczędne itp.;
   • odpady po wykonanych iniekcjach (w tym igły i strzykawki) stanowiące odpady komunalne,
   • urządzenia zawierające freony i inne czynniki chłodzące np.: lodówki, zamrażarki, klimatyzatory itp.;
   • oleje i tłuszcze, np.: smary, przepracowane oleje, oleje i tłuszcze jadalne, itp.;
   • farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;
   • detergenty zawierające substancje niebezpieczne np.: środki czyszczące i dezynfekujące;
   • baterie i akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe i baterie zawierające rtęć np.: akumulatory samochodowe, baterie używane w gospodarstwach domowych, baterie i akumulatory z telefonów komórkowych;
   • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki np.: telewizory, sprzęt AGD, telefony komórkowe, lokówki, suszarki, zabawki zasilane elektrycznie itp.;
   • drewno zawierające substancje niebezpieczne np.: drewno lakierowane, ramy okienne, drzwi itp.;
   • opakowania po substancjach niebezpiecznych np.: opakowania po dezodorantach, farbach, lakierach, środkach czyszczących i dezynfekujących zawierających poniższe oznaczenia, itp.;
   • PSZOK przy ul. Bytkowskiej 15 przyjmuje także papę, jednak jest to usługa płatna. Koszt uzależniony jest od wagi dostarczonych odpadów.
 7. Odpady dostarczane do PSZOK powinny być:
  • prawidłowo posegregowane,
  • właściwie zabezpieczone, jeżeli jest to wymagane,
  • wolne od zanieczyszczeń.
 8. Przyjęcie odpadów w PSZOK:
  • odpady będą przyjmowane przez wykwalifikowanego pracownika, zgodnie z katalogiem odpadów dopuszczonych; pracownik przyjmujący odpady udziela pomocy przy załadunku odpadów, jeśli zajdzie taka konieczność,
  • w przypadku dostarczenia odpadów niezgodnych z regulaminem, lub niewłaściwie posegregowanych pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów,
  • mieszkaniec przekazujący odpady ma obowiązek potwierdzić zamieszkiwanie na terenie Miasta Chorzów,
  • wszystkie odpady przyjmowane w PSZOK podlegają ważeniu.
 9. Gromadzenie odpadów w PSZOK:
  • odpady wymienione w punkcie 6 są gromadzone selektywnie, w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska, w szczelnych zamykanych pojemnikach, przystosowanych do danego rodzaju zbieranych odpadów,
  • Poszczególne pojemniki, w których gromadzone są odpady są opisane rodzajem zbieranego odpadu.
 10. Mieszkaniec przebywający na terenie PSZOK zobowiązany jest:
  • przestrzegać zaleceń obsługi PSZOK,
  • umieścić dostarczone odpady we wskazanym przez obsługę pojemniku,
  • zachować wymogi bezpieczeństwa,
  • stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
 11. Postanowienia końcowe:
  • Wszelkie informacje o pracy PSZOK udzielane są na miejscu oraz pod numerem telefonu 32/416-50-00, wew. 313, 277, 287.

 

 

 

Do pobrania

Regulamin PSZOK przy ul. Kaliny 1

Regulamin PSZOK pzy ul. Bytkowskiej 15