Szanowni Państwo,

 

informujemy, że od 1 stycznia 2024 r. obowiązywać będzie nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dotychczas właściciele nieruchomości oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w lokalach użytkowych znajdujących się na nieruchomościach, w których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani byli do składania w ciągu roku przynajmniej dwóch nowych deklaracji dostosowujących częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych i bioodpadów zgodnie z art. 6m ust. 1aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Od 1 stycznia 2024 r. nie będzie już konieczności składania deklaracji ze względu na dostosowanie częstotliwości odbioru odpadów, ponieważ będzie obowiązywał nowy mnożnik częstotliwości tj. 1,7, który uśredni liczbę wywozów w ciągu całego roku.

 

Jednakże właściciele nieruchomości oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w lokalach użytkowych znajdujących się na nieruchomościach, w których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, którzy w dotychczasowych deklaracjach zadeklarowali dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne częstotliwość wywozu raz w miesiącu (1,0) zobowiązani są do 10.02.2024 r. złożyć nową deklarację.

 

Uchwała nr LXX/1108/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Chorzów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.