Przeterminowane leki w formie stałej (np.: tabletki, proszki) i płynnej (np. syropy) oraz odpady po iniekcjach wykonywanych w domu (zużyte strzykawki i igły) można oddawć w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych SORCIK, który mieści się przy ul. Bytkowskiej 15 w Chorzowie.