Ustawy:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

Rozporządzenia:

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Uchwały Rady Miasta Chorzów:

Uchwała Nr XLV/753/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Chorzów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XLV/752/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz określenia stawek opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXI/344/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów

Uchwała Nr XLV/750/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 stycznia 2022r. o zmianie Uchwały Nr XXI/344/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów

Uchwała Nr XXI/345/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XLV/751/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie Uchwały Nr XXI/345/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIX/317/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na które zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała nr XIX/319/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XIX/320/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 27.02.2020r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/258/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 29.10.2015r. w sprawie uchylenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Uchwała nr XIX/321/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 27.02.2020r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/259/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 29.10.2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych

Uchwała Nr XXIII/372/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat od właścicieli nieruchomości którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

Uchwała Nr XXIX/493/2020 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 listpada 2020 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy